Všeobecné podmínky pro let "Pilotem na zkoušku"

12.12.2011 16:09

 

 

 

 

Všeobecné podmínky letu

1. Let je možný pouze s platnou poukázkou na let "Pilotem na zkoušku! /dále jen poukázka/. Platnost poukázek je jeden rok a ten je vyznačen na poukazu. Platnost poukazu je podmíněna zaplacením poukazu před letem, pokud není dohodnuto jinak. Období pro vykonání letu je od 15.4. do 15.10. daného roku. Poslední termín pro dohodnutí termínu  letu je 10.10. daného roku s výhradou, že pokud budou již termíny do konce roku obsazeny jinými zájemci nebude let potvrzen a poukaz propadá.  

2. Objednávkou poukazu souhlasí kupující s tím, že údaje o jeho osobě budou firmou Olymp Sky s.r.o. uschovávány v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. Naše firma se zavazuje, že bude používat tyto údaje pouze pro vlastní evidenci a nebude je předávat dále třetím osobám.

3. Poukazy prodávané firmou Olymp Sky s.r.o. opravňují k účasti na letu letounem v trvání cca 30 minut včetně zahřívání motoru, motorové zkoušky, pojíždění na místo startu, startu, přistání a pojíždění na místo pro opuštění letounu.  Zahrnují též zákonné pojištění pasažérů letu.

4. Po obdržení své poukázky nás, prosím, kontaktujte na telefonním čísle +420 602717286 nebo emailem - milos@olympsky.cz pro dohodnutí termínu letu. Pokud by nemohl být termín letu z důvodů povětrnostních podmínek dodržen, bude v krátké době poskytnut náhradní termín tak, aby termín i počasí vyhovovaly a let se mohl uskutečnit. Storno poukazu je možné a storno poplatek je ve výši 400 Kč. Na poukazy obdržené darem od společnosti Olymp Sky na sponzorské akce apod. se storno poplatek nevytahuje a cenu poukazu nelze vrátit.

5. Samotný let bude uskutečněn pouze v případě dodržení předepsaných klimatických a povětrnostních podmínek tj. zejména stabilní počasí bez srážek, o síle větru max. do 8m/s. Dohodnutý termín letu bude předběžně telefonicky nebo elektronicky potvrzen cca 24 hodin před startem. Konečný termín a místo setkání bude závazně potvrzeno cca 4 hodiny před dohodnutým startem. O vlastním provedení letu rozhoduje bezvýhradně pilot letounu s ohledem na okamžité povětrnostní podmínky v místě startu! V případě zrušení letu pilotem v místě startu, bude dohodnut náhradní termín. Místo startu pokud není dohodnuto jinak je Olomouc – letiště LKOL.

6. Přesunutí termínu letu je možné pouze po oboustranné dohodě nejpozději do 24 hodin před plánovanou akcí. V případě, že tak pasažér neučiní, jeho poukázka bez náhrady propadá. Poukázka propadá i v tom případě, kdy se pasažér eventuelně náhradní osoba na místo setkání nedostaví včas., tj. 25 min před plánovaným startem.

7. Letu se nemohou zúčastnit lidé trpící epilepsií, vážnými srdečními chorobami a s těžkým mentálním postižením. Maximální váha zájemce nesmí překročit 105 kg. Minimální věk zájemce je 15 let.  Zájemce - pasažér má povinnost informovat pilota o svých zdravotních omezeních. Z letu budou vyloučeny osoby se zjevnými příznaky opilosti, nemoci, požití toxických látek a osoby, které dle úsudku pilota neskýtají záruku bezkonfliktního provedení letu. Jejich zaplacená poukázka v takovém případě propadá bez náhrady.Pasažér  u sebe nesmí přepravovat zbraně, hořlaviny, výbušniny a další nebezpečné předměty. Pasažér musí rozumět pokynům pilota v českém nebo anglickém jazyce.

8. Filmování a fotografování je povoleno pouze pro vlastní potřebu. Komerční filmování umožňujeme dle zvláštních podmínek. Za osobní věci pasažérů (kamery, brýle, fotoaparáty, apod.) během celého letu neneseme žádnou zodpovědnost. Vezme-li pasažér uvedené předměty s sebou, pak je sám zodpovědný za jejich stav během celého letu.

9. Při přípravě ke startu, při startu samotném, během letu a před přistáním je pasažér povinen dbát pokynů pilota.

10. Škodní případy a zranění musí být neprodleně oznámeny pilotovi nebo bezprostředně po uskutečnění letu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

11. Pasažér našeho seznamovacího letu souhlasí s možným zveřejněním fotografií a videozáznamů na internetu.

12. Pokud je některé z ustanovení těchto obchodních a přepravních podmínek neúčinné, zůstávají tím ostatní ustanovení nedotčena.

—————

Zpět